โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

0
65

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ดำเนินการโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยการจัดตั้ง “ด่านชุมชน”เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยสั่งใช้และขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น จิตอาสา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจำด่านชุมชนด้วย โดยกำชับให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ ๑ร ๒ส ๓ข ๔ม (๑๐ รสขม) ได้แก่ ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด ขับรถย้อนศร ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย และใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยนําแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มาดำเนินการในช่วงเวลาตั้งด่านชุมชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565