ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง ประกาศคาราประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

0
115

BRW5CEA1D56750B_006257 BRW5CEA1D56750B_006258 BRW5CEA1D56750B_006259 BRW5CEA1D56750B_006260