องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยสำนักปลัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตำบลบ้านม่วง ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

0
159

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง โดยสำนักปลัด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนตำบลบ้านม่วง ทั้ง 7 หมู่บ้าน ร่วมกันประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ