กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “คนดีศรีท้องถิ่น อำเภอสังคม” ประจำปี 2564

0
173

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2564  เวลา  10.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง    

ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์

ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)   โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง  อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติงาน  พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ดำรงอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “คนดีศรีท้องถิ่น อำเภอสังคม” ประจำปี 2564 

จำนวน  2  ราย   ดังนี้

  • ข้าราชการฝ่ายเมือง จำนวน  1  ราย 
  1. นายเสน่ห์ ราชวงศา  สมาชิกสภา อบต. บ้านม่วง หมู่ที่ 2
  • พนักงานส่วนตำบล จำนวน  1  ราย
  1. นางนางฐณิชชา ทองสะโคม  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม