โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

0
180

วันที่ 18 มีนาคม  2564  เวลา  09.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

ได้ประชุมชี้แจงประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)

และจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ประจำปีงบประมาณ 2564  ภายใต้แนวคิดต่อต้าน การทุจริตตามแนว

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง 

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เข้าร่วมโครงการฯ