อบต.บ้านม่วง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านม่วง ตำรวจ ทหาร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตั้งจุดสกัดการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

0
134