อบต.บ้านม่วง ออกดำเนินการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง ๗ หมู่บ้าน

0
162